bedrijfsinformatie helpdesk contact
Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van I Netmedia, gevestigd burg van de Endt Swanenburgplantsoen 4 te Maassluis
Versie geldig vanaf 1 april 2014

1. Algemeen
1.1 - I Netmedia is producent cq leverancier van online diensten op het gebied van erotiek entertainment. Gebruiker van een online dienst van I Netmedia is zich ervan bewust dat de aangeboden diensten alleen toegankelijk zijn voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of deze overschreden hebben.
1.2 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van I Netmedia en op iedere tussen I Netmedia en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van I Netmedia. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.3 - Door gebruik te maken van een online dienst van I Netmedia geeft u te kennen dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden. I Netmedia behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden na verloop van tijd te wijzigen.
1.4 - Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door I Netmedia erkend.
1.5 - I Netmedia garandeert dat het geleverde online product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering
2.1 - Levering van online diensten zolang de website online is.
2.2 - Aan de online leveringsplicht van I Netmedia zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door I Netmedia geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden.


3. Prijzen
3.1 - Prijzen worden binnen de looptijd niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de payment provider, hosting provider of enige andere belanghebbende partij tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 - Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 - Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.


4. Herroepingsrecht
4.1 - I Netmedia sluit het herroepingsrecht van de consument uit daar op geleverde online diensten van I Netmedia geen herroepingsrecht van toepassing kan zijn.

 

5. Gegevensbeheer
5.1 - Indien u gebruik maakt van een online dienst van  I Netmedia, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van I Netmedia en eventueel andere belanghebbende partij; zoals DialXS. I Netmedia houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan niet belanghebbende derden.
5.2 - I Netmedia respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 - I Netmedia maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit
6.1 I Netmedia staat er voor in dat de online diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties.
6.2 Indien blijkt dat de geleverde online dienst verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan I Netmedia.
6.3 Indien klachten van de consument door I Netmedia gegrond worden bevonden, zal I Netmedia  de geleverde online dienst naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vergoeden. Eventuele aansprakelijkheid van I Netmedia bij schade is beperkt tot ten hoogste het bedrag der betreffende online dienst


7. Aanbiedingen
7.1 - Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 - Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt I Netmedia zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 - Mondelinge toezeggingen verbinden I Netmedia slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 - Aanbiedingen van I Netmedia gelden niet automatisch ook voor andere online diensten.
7.5 - I Netmedia kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 - Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst
8.1 - Een overeenkomst tussen I Netmedia en een klant komt tot stand nadat een betaling door I Netmedia of een derde partij op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 - I Netmedia behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen accounts te blokkeren of betalingen niet te accepteren.


9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 - Op alle afbeeldingen; foto’s, films etc.; op de websites vallend onder I Netmedia berusten meerdere copyright.
9.2 - I netmedia maakt gebruik van eigen geproduceerde content en legaal verworven content via studio’s en content aanbieders.


10. - Overmacht
10.1 - I Netmedia is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 - Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het Internet, storingen aan servers of datacentre, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
10.3 - I Netmedia behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is I Netmedia gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


11. Aansprakelijkheid
11.1 - I Netmedia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de online diensten.


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 - Eigendom van alle door I Netmedia aan de consument geleverde online diensten blijft bij I Netmedia.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 - Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 - Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen I Netmedia en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij I Netmedia er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.